اهداف ما

 • توسعه کمی و کیفی جایگاه های عرضه سوخت
  کاهش زمان توقف در جایگاه
  بهینه سازی فرآیند توزیع موثر و پیوسته سوخت
  نوآوری در فرآیند عملیات توزیع و فروش سوخت
  روابط مناسب با تامین کننده
  کاهش بهای تمام شده خدمات در جهت رفاه بیشتر مشتریان

خدمات ما

 • ۱. خرید فرآورده
  ۲. دریافت فرآورده
  ۳. حمل فرآورده
  ۴. عرضه فرآورده به جایگاهها
  ۵. کنترل و نظارت بر عرضه فرآورده
  ۵/۱. نظارت کیفی، نظارت کمی
  ۵/۲. رعایت قوانین و مقررات
  ۶. طبقه بندی و پرداخت حق الزحمه جایگاه های تحت پوشش

متاسفیم !

شما مجاز به این کار نمی باشید